Kruszyn, Sosnowa
55 000 PLN
Działka (Rolna) na sprzedaż , 12 000 m2
4.58 PLN /m2
Powierzchnia
12 000 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 1341275
Powierzchnia: 12 000 m2
Cena za m2: 4.58 PLN
Cena: 55 000 PLN

Opis nieruchomości:

Oferuję działkę rolną o powierzchni 1.2 ha oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 10.R.
Grunty orne:
RIIIb - 0.53 ha
RIVa - 0.41 ha
RIVb - 0.26 ha

UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 19 grudnia 2018 r.
Oznaczenie nieruchomości na MPZP 10.R
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
§ 35. 1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.R do 18.R ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej, na gruntach nie wymagających zgody na
wyłączenie
z użytkowania rolnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem terenu
oznaczonego
symbolem 2.R,
c) wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i
wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie ustala się.
3. Nie ustala się warunków zabudowy dla obiektów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej. Ich
realizacja odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się z agentem :
Elżbieta Żyhatyńska

Telefon : 607159929

zyhatynska@enklava.com.pl


Lokalizacja: